หน่าสิ่บิ๋นอ๊าไจ้ฆิ้ไหลเบิ๊ยนโก้ะตั่าจิะ

ตั่าจิะจิ๊ตเอ๋บุ่นเต๋สิตไจ่ห่อหลางจินหัานโล้ ฌุตฆิ่หคั่าเฆ่าก๊าะหลางจิ้ะเจิ๊ยป อิ๊งๆอ่มไจเอิ๊ย๐ตางสิโก้ะเอ่โก๊งเอั่โก๊งเบ่ฌุต กากิ่กานฆ้อ เทิย๐เอ๋หลางหม่ากานฆ่อ กุยเอ๋ฆิ่หุ่นจุ่อ๊านเนเปิ้ยนกิ๊นติว๐ฆิ่ อ๊าะอสิมไลหน่าชุ้เกิย๐โก๊งเอั่โก๊งเบ่เลิ่ยนต๊ง บุ่นเต๋โติ่ชุ้ตั้า๐ชุ้ไห่

เอ่กิ้ติ๊ตจ่าปดสา๐สิ้เหั้ฮิตจุ่น หลานเจิ๊ยวสุยสิโล้งเอ่ฌิ่ง อุ่สิจุ่นอสิมไหล่จินเกิย๐เอ่ฆิ่ะห่อสิ้ปิ๐เอ๋หลางฆัา๐กิ้๐ อ่มโก้ะสั้าะโบ๋ไฌ้กาง ชุ้หัานโล้อิโติ่ชุ้ไอ้ฉิ้ง ฉิ้งฆิ้ไหลหนาชุ้สิ่ว๐ อิโติ่ชุ้เบ่โก้ะล้ง ฮิตจุ่นเกั้โติ่ะจินเกิย๐ไพ้๐เส้เอ๋หชิตจิ๊ อ่มโก้ะกุ๊ยโหละตางอิ๊ไหล่จุ่เหชิยนโติ่โฮ้อา ตา๐คั้าหม่าสิ่เต๊ะสิ่ว๐ หั่านเส้ตั่าจิะโตตั่าจิะ เบิ๊นเกหัานโล้ ต๊านอิจุ่เหชิยนต๊งโฮ้

沒有留言

敬請留話~