โถอ๊าหงหลางกิเฌิยออเปะเขิย

โถอ๊าหงหลางเขิยกิเฌิยโล้งออเปะเขิย ฆั่า๐โติะหลางเต๊ะเกิ๋ย๐โต้งโจ้ก๊านอ๊อฆั่้า๐โบ๋หลาง ค้านโติบุ๋หชิน เจิ๋ย๐เฆิ่ยมพ่าะ คั้าอิ๊กิงกุ๊ยโหละไป๊เฮิ้ยมอ๊าฆิ่ะห่อหลางโล่งโต๊ฆิ่ ฆ้อโบ๋ทางไผ๐จิตกิฉาอ๊าจุ๊นปิ่เอ่าไป๊เอ่ไอส๊ก่าอินเหสิยวโหละฆิ่

沒有留言

敬請留話~