P.S.:심밋四百冬 ê 歷史(Símmih 四百冬 ê 歷史)

Taⁿ citmá tī lán 美麗島 Tâi'oân 有 teh 時行两種上普遍 ê 歷史観,其中一類 sī hit 号五千冬版本 ê,koh 有一種 sī 四百冬版本 ê。Citmá tī Tâi'oân,人 nā m̄ sī 五千冬版本 ê,伊 to̍h ciâⁿ 可能 sī 四百冬版本 ê khah 大面。自番実在想 bē 曉,sī áncoáⁿ 逐 ê lóng 信 kah 笑 haihai ê,in 頭殼 kám lóng 紅毛塗。

五千冬版本 sī 講,「goán 中国人有五千冬 ê 歷史」。In kám sī 中国人,ce lán to̍h 先 mài cèⁿ,kahnā in 身份証有寫「中国」,koh in 心內 sī 中国人... M̄ koh hit ê 号做中国 ê 国家,kàu 一九一二年 ciah 建国 ê,甚至漢文化,先 mài 及 in 計較、究真,lán nā ùi 甲骨文 hiah 古早來算,算起來 mā kanna 三千外冬 ê 歷史。Cham 漢文化 to 無五千冬 ê 歷史,中国 sī beh áncoáⁿ?

四百冬版本 sī 講,「lán Tâi'oân 有四百冬 ê 歷史」。Tâi'oân 独立運動大部分 ê 人 lóng ánne 看法,無定着 ce sī Tâi'oân 独立運動抑未出頭天、当 teh 食屎 ê 一 ê 因端。

想看 māi:símmih Tâi'oân ê 四百冬 ê 歷史,kám 講五百冬前 toà Tâi'oân ê 人 m̄ sī 人?Kám 講「番 á」ê tāicì m̄ sī「Tâi'oân ê tāicì」?蕃薯族群 ê「Tâi'oân má」in tau ê tāicì kám m̄ sī「Tâi'oân ê tāicì」?Kám 講 ài 有唐山人過烏水溝來 Tâi'oân khah 会 tàng 有 Tâi'oân ê tāicì?

In 講「Tâi'oân 人」m̄ sī 中国人,m̄ koh in koh 講「Tâi'oân ê 歷史」sī tī 福建人來 Tâi'oân 了後 ciah 開始 ê。Ce sī saⁿhmih siâuphīⁿ!

四百冬前唐山人來 Tâi'oân,対美麗島到底 sī 好 ahsī bái?Hit cūn 唐山人 nā 無來 Tâi'oân,taⁿ lán kám 会有 cit ê 中国問題?

五千冬版本 ê 人,in 本底 to̍h 無 teh 顧真 ah 假。Taⁿ 四百年版本 ê 人,in mā toè leh hausiâu,因為 in 已經 m̄ 敢講事実。


P.S.:Phiànsiáu
ê

5 則留言

 1. That was an unbiased view of the history of Taiwan.

  回覆刪除
 2. luenlin,感謝汝 ê 応聲。逐 ê 同齐來拍 piànn。

  回覆刪除
 3. 拢嘛是中华民族炎黄仔孙啦,M嗮分咔Hia清楚嘛。
  真好,真好!
  别日再来!
  阮走先!

  回覆刪除
 4. 嘿嘿,感謝汝來 tiàm cia ��迌!听汝講按呢,汝是卡 thîn 五千冬版本 ·个 ·ho·ⁿ? :)

  回覆刪除
 5. (有一字唐人字搭勿會起去)感謝汝來 tiàm cia chitthô!

  回覆刪除