P.S.:심밋四百冬 ê 歷史(Símmih 四百冬 ê 歷史)

Taⁿ citmá tī lán 美麗島 Tâi'oân 有 teh 時行两種上普遍 ê 歷史観,其中一類 sī hit 号五千冬版本 ê,koh 有一種 sī 四百冬版本 ê。Citmá tī Tâi'oân,人 nā m̄ sī 五千冬版本 ê,伊 to̍h ciâⁿ 可能 sī 四百冬版本 ê khah 大面。自番実在想 bē 曉,sī áncoáⁿ 逐 ê lóng 信 kah 笑 haihai ê,in 頭殼 kám lóng 紅毛塗。

五千冬版本 sī 講,「goán 中国人有五千冬 ê 歷史」。In kám sī 中国人,ce lán to̍h 先 mài cèⁿ,kahnā in 身份証有寫「中国」,koh in 心內 sī 中国人... M̄ koh hit ê 号做中国 ê 国家,kàu 一九一二年 ciah 建国 ê,甚至漢文化,先 mài 及 in 計較、究真,lán nā ùi 甲骨文 hiah 古早來算,算起來 mā kanna 三千外冬 ê 歷史。Cham 漢文化 to 無五千冬 ê 歷史,中国 sī beh áncoáⁿ?

四百冬版本 sī 講,「lán Tâi'oân 有四百冬 ê 歷史」。Tâi'oân 独立運動大部分 ê 人 lóng ánne 看法,無定着 ce sī Tâi'oân 独立運動抑未出頭天、当 teh 食屎 ê 一 ê 因端。

想看 māi:símmih Tâi'oân ê 四百冬 ê 歷史,kám 講五百冬前 toà Tâi'oân ê 人 m̄ sī 人?Kám 講「番 á」ê tāicì m̄ sī「Tâi'oân ê tāicì」?蕃薯族群 ê「Tâi'oân má」in tau ê tāicì kám m̄ sī「Tâi'oân ê tāicì」?Kám 講 ài 有唐山人過烏水溝來 Tâi'oân khah 会 tàng 有 Tâi'oân ê tāicì?

In 講「Tâi'oân 人」m̄ sī 中国人,m̄ koh in koh 講「Tâi'oân ê 歷史」sī tī 福建人來 Tâi'oân 了後 ciah 開始 ê。Ce sī saⁿhmih siâuphīⁿ!

四百冬前唐山人來 Tâi'oân,対美麗島到底 sī 好 ahsī bái?Hit cūn 唐山人 nā 無來 Tâi'oân,taⁿ lán kám 会有 cit ê 中国問題?

五千冬版本 ê 人,in 本底 to̍h 無 teh 顧真 ah 假。Taⁿ 四百年版本 ê 人,in mā toè leh hausiâu,因為 in 已經 m̄ 敢講事実。


P.S.:Phiànsiáu
ê

6 則留言

 1. That was an unbiased view of the history of Taiwan.

  回覆刪除
 2. luenlin,感謝汝 ê 応聲。逐 ê 同齐來拍 piànn。

  回覆刪除
 3. 拢嘛是中华民族炎黄仔孙啦,M嗮分咔Hia清楚嘛。
  真好,真好!
  别日再来!
  阮走先!

  回覆刪除
 4. 嘿嘿,感謝汝來 tiàm cia ��迌!听汝講按呢,汝是卡 thîn 五千冬版本 ·个 ·ho·ⁿ? :)

  回覆刪除
 5. (有一字唐人字搭勿會起去)感謝汝來 tiàm cia chitthô!

  回覆刪除
 6. When it comes time to withdraw your winnings, Red Dog Casino allows you to select from a handful of trusted fee strategies. These include Bitcoin, Litecoin, financial institution transfers, and bank cards. All of those options must be made known to you through their ‘Help’ part, or through a dropdown menu when you go to deposit funds into your 카지노사이트 on-line casino account. However, a small amount of bonus cash or wager free spins can be simply as profitable. When you have have} the possibility to assert some welcome bonus cash or one other promotional provide, learn the terms and conditions very rigorously. For example, let's say you're taking a cash Casino bonus with a wagering requirement of 30X.

  回覆刪除