LOL2A 原則(読冊에筆記)

cit 几年有 teh Sūisū René Egli 所寫 ê

创造美丽人生: LOL2A原则·大我与小我的故事

M̄ koh 番所読 ê sī eng 語版本 ê,出版已經 kài ah,無 sahmih 圖等等 ê。読了整理做一篇筆記会 tàng the̍h 來参考:

(下 kha koh 有一 ê「漢한」版本。)

Ta
lán bô beh koh lâi hunthiah ta̍k hāng hó ah bái.
M̄ thang koh lâi teh hunthiah koèkhì ê tāicì hó ah bái.

Ta
lán koh ū sìnsim.
Ta̍k hāng lóng kanna kngpho teh tíntāng nāniā.
Susu liāmliām lóng sī lêngliōngthé.
Sim lāi teh siu
sah iûcāi lâng phahsǹg.
Kású lán nā ē susiúⁿ, tánthāi, kìmcia̍h, lán ta̍kgêlâng lóng ū câitiāu chòng kîcek, chutthâuthiⁿ.

Taⁿ lán koh ū àisim.
Ài sioh lán ê chùpiⁿ ná teh sioh lán kakī.
Ài sioh lán kakī.
Ài khah cia̍p ciok'hok pa̍tlâng.
Ta̍k kang ēsái cēngsim gō͘ hunceng, sim lāi subō͘ àihō͘ ta̍kgê, paukoah kah lán ū teh sio tak ê lâng.
Ta̍k hāng ta̍kgêlâng lóng kāng kho͘'á ê.

Taⁿ beh lâi pàngsim.
Ciapsiū hiāncāi ê.
Hē goān liáu'āu m̄ thang siuⁿ cimciok, simthâu ài phah khuikhui.
Hē goān liáu'āu ài ū sìnsim.
Khiā tiàm hiāncāi!

Taⁿ beh lâi kám'un.
Mài kiànpài hiâm goākháu ê sánphín siuⁿ kùi.
Kám'un to̍h sī àisim.
Kám'un mā sī pàngsim.

Siōng iàukín to̍h sī lán citmá teh siuⁿ saⁿh!


다란뻿것來分拆逐項好앗빼

음탕것來뎃分拆過去에대지앗빼


다란것有信心

逐項렁간나光뎃딘나냐

思思念念렁시能量体

心內뻿由在人팟算

假使란나思想等待禁食有才調創奇蹟、出頭天


다란것有愛心

란에추나뎃家己

家己

애캇쟙祝福別人

逐工会靜心五分鐘,心內思慕、愛護逐,包括及뎃셔닥에

逐項逐랑강아에


다뻿來放心

接受現在

下願了後음탕슈斟酌,心頭애팟開開

下願了後有信心

現在!


다뻿來感恩

매갼배嫌外口產品

感恩덧시愛心

感恩마시放心


셩要緊덧시란짇마뎃想삿!

沒有留言

敬請留話~