Panamá ê 唐人

Barrio Chino, San Felipe, Panama
以早聽講 Panamá cit ê 城市(城市及国家 kāng 名)人口 ê 血統內底有十 pha sī 唐山血統。He m̄ sī 講 Panamá 十 pha lóng 唐人,意思 sī 講,有一部份 ê 人血管內有唐山血統,ah ciah'ê 人佔 Panamá 超過十 pha ê 人口。當然,mā 有一部份 ê 人 sī 百分之百 ê 唐人。

來 kàu Panamá 発現 cit ê 十 pha ê 講法 huānsè 有 iáⁿ。「純」唐人 tī Panamá 本身已經 bē 少,huānsè 有三 pha kàukah 五 pha 中間。我目前所 tú tio̍h ê lóng sī 廣府人(廣州 hit tah ê 人)ahsī 廣東台山 hit tah ê 四邑人。Ciah'ê 唐人開店、開餐庁 siōngkài 会暁,全城市 ê 便利店大部份 lóng 由 ciah'ê 唐人 teh huāⁿ ê。Gún chù 頭家,Ò 洲 ê 紅毛,伊講伊 nā 行入去一間便利店無看着唐人 teh huāⁿ,伊 tō 驚一 tiô,m̄ cai sī áncuáⁿ sī m̄!

除去 ciah'ê 正実 ê 唐人以外,iáukoh 有真 cē 人,in sī latin 人無 m̄ tio̍h,m̄ koh in 有一 ê 唐山公 ahsī 一 ê 唐山 má。Cit 種人到底有 joā cē,kiámchái 無人 cai'iáⁿ!
我 teh 想,ciah'ê bat 有唐山公、唐山 má ê 在地人無定 phīng hiah'ê 正実 ê 純唐山人 kohkhah cē。Kanna 看在水看 bē 出。Ce 有一部份 sī 因為 cit tah 真 cē 人 mā 有 Bí 洲(原住民)血統,ah Bí 洲人本底 tō 生做及黃 bah 種人 beh siâng beh siâng ê。Ài 問 ciah 会 cai'iáⁿ。

幾 nā 工前有一 ê Panamá 人問我我 sī tó 位人。我講 Tâi'uân。Cit ê 人伊講,「Tâi'uân 人講
mandarín tio̍h m̄?」我 kā 伊解說講華語 tī Tâi'uân sī 官方 ê 語言 nāniā,m̄ koh 除去正式 ê 情形以外,真 cē 人 teh 講「Tâi'uân 話」及客語,尤其 Tâi'uân 話 siōng 重要,sī 大部份 ê 人 ê 母語。M̄ koh 一下講 tio̍h 客話,伊 ê 目 ciu tō 轉金。伊講伊 ê papah sī 客人,会暁講客話。我本來 mā sī 無張無持,suà leh 斟酌 kā 看 ciah 看 tio̍h 其実伊 mā 生做略 á A 洲款。

Panamá khah 早有唐人区,citmá 已經無 ah:citmá 唐人 tī Panamá lóng 四散 ah,看款已經及四边 ê latin 化 ê 人牽 kah kài bā。(無 chan 像 Bí 洲真 cē 所在!)頂 kuân 相片內 hit 道門 teh 紀念 khah 早 ê 唐人区,sī 一九九七年李登輝代表「中華民国」送 hō͘ Panamá 人 ê,頂 kuân 寫「敦睦邦誼」。門後壁 hit 間 chù 起 kah 完全 sī 唐山样,的確 sī 唐人 teh tuà ê。M̄ koh hit tah 唐人已經無 cē。

Panamá ê 唐人哪会 ciah cē?Siōng 早來 cia ê 唐人 sī 百外冬前來 cia tàu ó͘ hit ê 運河 beh 趁錢 ê。了後做各種 singlí 討食。百外冬前 hit ê 時代來 Bí 洲 ê 唐人 bē 少。南 Bí 洲北岸 Gai'ana(Guyana)及 Surinam hit tah mā 有真 cē,kàu taⁿ iáu tīleh,大部份 lóng 客人。Kalibe 海 khah 細粒 ê 島嶼 kàisîng mā 有幾 nā ê 島頂 kuân 客人 kài cē。

1 則留言

  1. Tsit 件代誌我是頭 tsit 擺知,無想講 hit tah e 人種透濫 kah tsit-e 程度,實在真心適 ^^

    回覆刪除