Panamá ê 唐人

Barrio Chino, San Felipe, Panama
以早聽講 Panamá cit ê 城市(城市及国家 kāng 名)人口 ê 血統內底有十 pha sī 唐山血統。He m̄ sī 講 Panamá 十 pha lóng 唐人,意思 sī 講,有一部份 ê 人血管內有唐山血統,ah ciah'ê 人佔 Panamá 超過十 pha ê 人口。當然,mā 有一部份 ê 人 sī 百分之百 ê 唐人。

來 kàu Panamá 発現 cit ê 十 pha ê 講法 huānsè 有 iáⁿ。「純」唐人 tī Panamá 本身已經 bē 少,huānsè 有三 pha kàukah 五 pha 中間。我目前所 tú tio̍h ê lóng sī 廣府人(廣州 hit tah ê 人)ahsī 廣東台山 hit tah ê 四邑人。Ciah'ê 唐人開店、開餐庁 siōngkài 会暁,全城市 ê 便利店大部份 lóng 由 ciah'ê 唐人 teh huāⁿ ê。Gún chù 頭家,Ò 洲 ê 紅毛,伊講伊 nā 行入去一間便利店無看着唐人 teh huāⁿ,伊 tō 驚一 tiô,m̄ cai sī áncuáⁿ sī m̄!

除去 ciah'ê 正実 ê 唐人以外,iáukoh 有真 cē 人,in sī latin 人無 m̄ tio̍h,m̄ koh in 有一 ê 唐山公 ahsī 一 ê 唐山 má。Cit 種人到底有 joā cē,kiámchái 無人 cai'iáⁿ!
我 teh 想,ciah'ê bat 有唐山公、唐山 má ê 在地人無定 phīng hiah'ê 正実 ê 純唐山人 kohkhah cē。Kanna 看在水看 bē 出。Ce 有一部份 sī 因為 cit tah 真 cē 人 mā 有 Bí 洲(原住民)血統,ah Bí 洲人本底 tō 生做及黃 bah 種人 beh siâng beh siâng ê。Ài 問 ciah 会 cai'iáⁿ。

幾 nā 工前有一 ê Panamá 人問我我 sī tó 位人。我講 Tâi'uân。Cit ê 人伊講,「Tâi'uân 人講
mandarín tio̍h m̄?」我 kā 伊解說講華語 tī Tâi'uân sī 官方 ê 語言 nāniā,m̄ koh 除去正式 ê 情形以外,真 cē 人 teh 講「Tâi'uân 話」及客語,尤其 Tâi'uân 話 siōng 重要,sī 大部份 ê 人 ê 母語。M̄ koh 一下講 tio̍h 客話,伊 ê 目 ciu tō 轉金。伊講伊 ê papah sī 客人,会暁講客話。我本來 mā sī 無張無持,suà leh 斟酌 kā 看 ciah 看 tio̍h 其実伊 mā 生做略 á A 洲款。

Panamá khah 早有唐人区,citmá 已經無 ah:citmá 唐人 tī Panamá lóng 四散 ah,看款已經及四边 ê latin 化 ê 人牽 kah kài bā。(無 chan 像 Bí 洲真 cē 所在!)頂 kuân 相片內 hit 道門 teh 紀念 khah 早 ê 唐人区,sī 一九九七年李登輝代表「中華民国」送 hō͘ Panamá 人 ê,頂 kuân 寫「敦睦邦誼」。門後壁 hit 間 chù 起 kah 完全 sī 唐山样,的確 sī 唐人 teh tuà ê。M̄ koh hit tah 唐人已經無 cē。

Panamá ê 唐人哪会 ciah cē?Siōng 早來 cia ê 唐人 sī 百外冬前來 cia tàu ó͘ hit ê 運河 beh 趁錢 ê。了後做各種 singlí 討食。百外冬前 hit ê 時代來 Bí 洲 ê 唐人 bē 少。南 Bí 洲北岸 Gai'ana(Guyana)及 Surinam hit tah mā 有真 cē,kàu taⁿ iáu tīleh,大部份 lóng 客人。Kalibe 海 khah 細粒 ê 島嶼 kàisîng mā 有幾 nā ê 島頂 kuân 客人 kài cē。

2 則留言

  1. Tsit 件代誌我是頭 tsit 擺知,無想講 hit tah e 人種透濫 kah tsit-e 程度,實在真心適 ^^

    回覆刪除
  2. It’s not perfect and its heavy integration with Facebook isn’t ideal. There are a lot of Blackjack games on Google Play, however this one seems like one of the least objectionable of the bunch. The game is an easy game of Blackjack utilizing a|with no} ton of flash and flair. The odds appear pretty good even when they’re not overly random. The game comes with plenty of SM카지노 free chip opportunities, numerous bonuses, and easy mechanics and controls.

    回覆刪除