thô'áhûiⁿ ê kiùhō͘chia

Kuikang, teh kaiⁿ, soah koh khoaⁿkhoaⁿ'á sái. Ū lō͘, thang chiúⁿ, bô beh chiúⁿ, káná bô iàu bô kín. Kîthaⁿ, ê chia, bô siám, bô niū, káná bô tāi, bô cì. Kèngchat, bô teh kā in khui hoa̍ttoaⁿ. Kiùhō͘chia, tō khoaⁿkhoaⁿ'á sái, káná bô iàu bô kín, lê'á, to̍h.. leh cē tī hia, that kah bē tin bē tāng. Būntê, chut tī tó?

2 則留言

  1. Huān-sè kiù-hōo-tshia tíng-kuân bô tsài pēnn-lâng, sī tsài teh beh kuè-khì ê lâng tńg-tshù.

    回覆刪除
  2. Tosiā Taokara! M̄ koh nā ánne, sī áncoáⁿ beh pàng lê'á? Káná tòng.. leh koh pàng lê'á...?

    回覆刪除