Tâioân 人:chhōe 無便所

今年頭 pái kàutè 閩南,toà hia 幾 nā 日 Tâioân 出世 ê,nā 有想 beh 放尿 ê 時 to̍h 問人:「借問一下,¿便所 tī tó 位?」無疑悟,大部份 ê 人 soah lóng 應講,「¿Hâⁿ?」


¿ 汝 teh 講 símmih 所在 ê 閩南語?

Tī 下門熟 sāi tio̍h 一 ê 二十外歲「外江」小姐,sī 浙江中部金華人,
goán 阿公 ê 鄉親我 kā 伊講 gún tau 蔣介石時代 ùi 上海徙 Tâioân ê,無論序大序細 lóng 無幾 ê 人講 hōló 話講了會 liàn 轉伊講,「Ánne ho͘ⁿh,莫怪汝講了無標準」Koh 來伊 teh kā 我解說下門泉州漳州及 Tâioân 四 ê 所在 hōló 話 ê 種差我講,「汝金華人 neh,閩南語 ê 腔口汝哪 lóng 聽 tio̍h hiah 準?伊講無 lah,in tī 浙江中部 mā 有一 koá 所在有真 chē 人 teh 講閩南語, in 祖傳 ê 語言,in pē hit pêng ê 人 to̍h

「Ánne?Ah 汝哪 lóng 無及我講閩南語?

「不是,那個不... 不是啦

隔轉工去 kàu 泉州Hit ê 所在 hō͘ 我想起 tio̍h khah 早 ê Tâioân。我熟 sāi tio̍h 一對開餐廳 ê 翁 bó͘,bó͘ 在地人,翁 下門人He 翁講伊 khah 早 teh 走車 ê對無仝種 ê hōló 話 mā 加真熟 sāi伊講,「有一 pái 我有熟 sāi 兩 ê Tâioân 高山族 ê,in 講話 hām 汝講了足 sêng」M̄ koh,大部份 ê 人聽我講話 iáu 想無我 símmih 所在 ê 人,in nā 有 ioh in lóng ioh 廣東,無例外


客人 toà 內山,「學佬人」toà 海口:我 teh 講海陸豐 lah

汕尾(Soàⁿboé)tī 香港及汕頭中央,
海豐地區 ê 海口Hit 工 ùi 泉州坐車坐往深圳駛車 ê 司機 hām 服務生小姐兩人泉州人,沿路 teh 開講我無 teh 注意 mā sī 有注意 tio̍h hit ê 小姐,伊 mā 二十外,講 hōló 話講了 hiah 自然hiah 自信hiah 有感情Che hō͘ 我想 tio̍h,hōló 話 ná 像無論 tī Tâi 北抑 sī 下門抑 sī 星加坡,永永 sī 少年 chabó͘ 人 khah 緊改講北京話,致使 hōló 話 ê 形象會變 júkhah 男性化.

Kàukah 汕尾,司機停倚高速公路 ê 邊 á hō͘ 我落車
Hit chūn chhím 暗頭 á我坐計程 á ùi 高速公路下 kha 入汕尾市區,ài ùi 一對山崁駛過,有夠 súi to̍h tio̍h網路頂寫了無 m̄ tio̍h,汕尾人講 ê 話--「學佬話」--基本上 sī 漳州話透濫一 koá 潮州話句我 toà 汕尾 hit 兩工,発見 hām 汕尾人講 hōló 話,甚至比 hām 泉州人講 hōló 話 khah 輕鬆淡薄 á,hoānsè sī 因為汕尾話 ê 声調及注流 tâi 語相仝.

Tio̍h lah,koh 有一
点。我発見講汕尾人 khah bē pháiⁿsè hām 別位別腔 ê 人講 hōló 話,無 chhan 像 Tâioân 人抑 sī 閩南人 ánne bē khap tio̍h to̍h kui 句北京話


¿厠所喺邊度?

Hit 暗我行入一間網路庁,kui 間 lóng 十三歲少年 á teh 食薰
服務生小姐十 kho͘ kā 我 the̍h 去,kā 我講會 tàng 坐幾号電腦我問伊,「便所 tī tó ?」

伊 hàiⁿ 頭表示聽無

「便所 tī tó ?」

伊 oânná 聽無
真正 leh,便所 tio̍h sī 便所,kám koh 有別款講法?我則改講白話(廣東話)

汕尾人白話 lóng 講了 kài chán,
nā 有 tang 時 á hōló 話 講 bē 通 to̍h 講白話 mā 會 sái。


¡Thōiwaan!

M̄ chai 汕尾 hit tah sī m̄ sī 腔口
百百款,逐工 lóngmā 會聽 tio̍h 真生尺 ê?第二工則有人問我 sī tó 位人我講,「Tâioân

「Hâⁿ?」

「Tâi-oân

「Hâⁿ?Símmih 所在?」

「台灣。我係台灣人。」(廣東話) 實在想 bē kàu世間 khah 有人會曉講 hōló 話 soah m̄ bat 聽過 Tâioân chit ê 名?


便所 tī chit pêng

兩禮拜後,頭 pái 去 kàu 日本,ùi 東京 ê 一 ê 捷運站行出來則看 tio̍h
「便所」兩字藏 tī 一 choā 平仮名內底

2 則留言

 1. A-thiⁿ hiaⁿ:

  Chin pháiⁿ-sè, góa kàu-kah kin-á-ji̍t chiah lâi lí chia kiâⁿ-kha-kàu...(Tiong-kok só bāng-chām, Blogger.com lóng bōe-tàng ji̍p--khì, bô hoat-tō· khoàⁿ-phòa ài ēng 代理).

  A-thiⁿ hiaⁿ chin-chiàⁿ sī chi̍t-ê iú-sim-jîn, chhian-lí lō·-tô· m̄-kiaⁿ hn̄g, thiau-kang se̍h lâi Tiong-kok kám-siū bîn-chêng bîn-sio̍k.

  Góa leh siūⁿ, chóng-ū chi̍t-ji̍t góan mā ài khì Tâi-oân a̍h-sī Sin-ka-po, Má-lâi-a...chi̍t-sì-kòe án-ni kiâⁿ-kiâⁿ khoàⁿ-khoàⁿ leh...

  回覆刪除
 2. 阿輝兄,
  多謝汝行 kàu chia!Lán kanna sī teh 巡公 má ê kha 印 nāniā!国界真 gâu kā 人拆散。閩粵 sī 南海 ê 北岸 nāniā。
  阿天

  回覆刪除